ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ +++REKONSTRUKCIJA CRKVE SV. JURAJ NA BREGU – III FAZA

ZAPISNIK PRIPREMILI:

Ana Špišić

Velimir Pavlic

DATUM SASTAVLJANJA ZAPISNIKA:

BROJ STRANICA

18.01.2010.

5


DATUM ODRŽAVANJA KOORDINACIJE

18. 01. 2010.

N A Z O Č N I:

INVESTITOR:

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU


NADZOR:

INSTITUT IGH d.d.

PROJEKTANT:

IZVODITELJ:
ČAKOVECSTAN d.o.o.

OSTALI

DATUM ODRŽAVANJA SLIJEDEĆE KOORDINACIJE

22.02.2010.

u 10,00 sati

Ivica Puškadija

Željko Trstenjak

Iva Golenko


Ana Špišić

Velimir Pavlic

Egon Lokošek


Stjepan Zorčec

Stjepan Hlišć


Anđelko Nagrajsalović

Juraj Levačić

Dragica Vugrinec

Dragutin TurkProblematika

REDNI BROJ

T E M A

NOSITELJ ZADUŽENJA

ROK

NAPOMENA

0.

Na održanoj kordinaciji pročitane su sve stavke sa nositeljima zaduženja i rokovima. U tekstu koji slijedi biti će dopisan tekst plavom bojom kao dopuna teme sa prve kordinacije.

-

-

dopuna prve kordinacije dopisano plavom bojom


1. TEME SA SASTANKA

1.1.

Odvjetnik gosp. Ivković koji zastupa investitora u postupku naknade štete konstatira da je ukupna visina štete procijenjena od strane vještaka 27 070 040,00 Kn, od čega na štetu na umjetninama otpada 4 130 000,00 Kn. Posebno su se pojasnila dva odvojena postupka: kazneni i građanski postupak. Kazneni postupak je u tijeku.

-

Trajno

-

1.2.

Ivan Srša iz HRZ-a je obrazložio postupak koji bi se provodio na mjestima gdje su u građevinskim radovima predviđena karbonska vlakna. Konkretno, radi se o medaljonima oslikama na preostalim svodovima gdje će se tehnikom stacco skinuti svi dijelovi slika s onih mjesta preko kojih je predviđena ugradnja karbonskih lamela. Za konzervatorsko-restauratorske radove na skidanju i vraćanju zidnih slika sa svoda crkve Sv. Jurja napravljen je troškovnik. Konzervatorski odjel u Varaždinu kao nadležna institucija predložiti će izvanrednu mjeru  da se po izvanrednom postupku predvide sredstva i program radova. Potrebno je dobiti odobrenje «Vijeća za kulturna dobra» s obzirom da se nisu na vrijeme tekuće 2009. godine predvidjela sredstva i sami radovi. Konzervatorsko-restauratorski radovi radili bi se tijekom 3. i 4. mjeseca 2010. godine, odnosno kada vremenski uvjeti dozvole moguće izvođenje.

Postupak je tijeku.

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU

HRZ

Hitno

Trajno

-

1.3

Gospodin Trstenjak je pojasnio problematiku sanacije unutarnjih zidnih ploha, te je pokušao senzibilizirati sve prisutne na izvorno stanje interijera crkve (bijeli zidovi s detaljima izvornog stanja koji se vide iza uklonjenih bočnih oltara). Svi prisutni prihvatili su mišljenje konzervatorske struke, te je zaključeno da će se nakon izvedenih građevinskih radova dati program postupanja vraćanja, stanja u prvobitno stanje, a nakon usuglašavanja svih strana. Prvenstveno se kod usuglašavanja misli na obavještavanje i prezentiranja predložene mjere župljanima kako bi se izbjegle neke moguće nepoželjne situacije.


Župnik Ivica Puškadija ističe da se u cilju vraćanja interijera crkve u izvorno stanje, očuvaju odnosno saniraju zidni medaljoni u svetištu i kao takvi ostanu uklopljeni u novoponuđeno rješenje interijera crkve.

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU

Investitor

Trajno

-

1.4.

Dogovoreno je da se prikupe ponude od tvrtki za izradu vizualizacija interijera (3D), da bi se u smislu prethodne točke pokušalo vizualno približiti izvorno stanje preko župnika prema župljanima Sv. Juraja na Bregu.


Konstatirano je da su plakati izrađeni u skladu sa dogovorima na prethodnoj kordinaciji uz napomenu da se od strane župe inzistira na oslikavanju srušenih svodova nakon što se nanovo izgrade. Konzervatori su u suglasju sa time, a prema tome su i izrađeni dvije vrste plakata na način da prikazuju na prvom plakatu: fazu poslije građevinskih radova, a na drugom plakatu : fazu poslije restauratorskih radova (radovi koji će slijediti nakon građevinskih, a trajat će  nekoliko godina da bi se crkva vratila u prvotno stanje). Izrađene plakate župnik je izvjesio na vidljivim mjestima župe uz data objašnjenja usmenom predajom. Konstatira se da je dobiven pozitivan odgovor i senzibilizacija od strane župljana.

INSTITUT IGH, Investitor

do sljedećeg sastanka

prikupiti  ponude

Trajno

Potrebna suradnja sa nadležnim Konzervatorskim odjelom u Varaždinu

1.5.

Župnik Ivica Puškadija kontaktirao je sa Restauratorskim centrom Hrvatskoga restauratorskog zavoda u Ludbregu. Načelno  je dogovoreno da se početkom 2010. godine presele dijelovi crkvene baštine u Ludbreg. Nadalje, dogovoreno je da početkom siječnja 2010.g. gosp. Trstenjak i župnik Puškadija posjete lokaciju dvorca Batthyany u Ludbregu, te da utvrde mjesto i vremenski period kada bi se dogodilo preseljenje crkvene baštine u Ludbreg na restauraciju.

Obavljen je posjet lokaciji dvorca Batthyany kod restauratorskog centra Hrvatskoga restauratorskog zavoda u Ludbregu. Tijekom 2010.g. biti će cjelokupan drveni inventar župne crkve smješten u prostorijama dvorca Batthyany, ali tek nakon što se osiguraju adekvatni uvjeti u kojima će, već teško, oštećen inventar moći, na zadovoljavajući način, biti pohranjen.  Dakle tokom 2010. g. će drveni inventar, koji je trenutno pohranjen u Društvenim domovima Lopatinec i Dragoslavec, biti prevezen u prostorije Restauratorskog centra Ludbreg (dvorac Batthyany). Kako je ovdje riječ o direktnom programu Hrvatskog restauratorskog zavoda, kojeg će izvršiti Restauratorski centar u Ludbregu, a kako su financijska sredstva osigurana (100.000,00 Kn), taj će program biti realiziran tijekom 2010.g. u sklopu zaštitnih radova. Riječ je o početnoj fazi restauracije i konzervacije oštećenog inventara, kojoj je cilj sprečavanje daljnjih oštećenja drvenog inventara.

Dogovoreno je da se traže i prikupe ponude drugih restauratorskih radionica koje eventualno imaju kapacitete da se čim prije krene u posao.

Načelnik Nagrajsalović podsjeća da je Međimuska županija predvidjela 60000 kuna za sanaciju crkve, te da bi trebalo provjeriti mogućnost korištenja tih novaca.

Investitor

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU

Trajno

-

1.6.

Iznesena je problematika da se projektom nisu predvidjeli svi radovi kojima bi se crkva dovela u funkcionalno i vizualno odgovarajuće i željeno stanje. Konkretno, misli se na radove koji su prethodili urušavanju, a nisu dovršeni do kraja. Zaključeno je da se izvrši detekcija završenosti i funkcionalnosti izvedenih radova kako bi se moglo odlučiti dali će se postojeća drenaža izvesti sa svim svojim uređajima do potpune funkcionalnosti. Po potrebi kontaktirat će se sa projektant „Sustava zaštite temelja od vlage i odvodnje površinske vode“ Božidar Magdalenić iz tvrtke „Geoexpert“, Zagreb.

Konstatirano je od strane INSTITUTA IGH, da radovi koji se trenutačno rade, tj. koji su ugovoreni nemaju ugovorno-obvezujuće veze za radovima koji su prethodili urušavanju (tim više da je to bila samo 1. faza sveukupnih sanacijskih radova CRKVE I CINKTORA), ali se zaključuje da je nužno potrebno izvesti odvodnju krovnih oborinskih voda. Također tražit će se mišljenje  glavnog projektanta Egona Lokošeka iz tvrtke „LOKOŠEK - PROJEKT“.

Za prikupljanje dokumentacije i fotomaterijala u cilju detekcije postojećeg izvedenog stanja zadužen je INSTITUT IGH.

Od strane Instituta IGH izvršena je detekcija izvedenosti i moguće funcionalnosti izvedenih radova koji su prethodili urušavanju. Konstatira se da je cijeli opseg crkvenih vanjskih zidova bio opkopan, sanirani su temelji, izvedeno je podbetoniranje sa betonskom tajačom i pripadajućim RO-ima, te izvedena PVC perforirana cijev za prozračivanje temelja. Također, navedeni dijelovi zatrpali su se frakcioniranim riječnim agregatom i obložili geotekstilom. Pošto se otkopao cijeli opseg crkve, zaključujemo, da se projekt mora odraditi onako kako je projektiran uz naglasak da se oborinske krovne vode i vanjskog uređenja nužno moraju spojiti u zajednički kanalizacijski sustav sve do krajnjih uređaja : upojnih bunara i otvorenog ispusta. Također se pregledom projekta i foto dokumentacije izvođenja uočilo da se nisu izveli neki dijelovi kao što su projektirani, ali zbog samog zatrpavanja rovova potrebno je detektirati stanje na način da se temelji otkopaju do prekinute faze izvođenja. Dogovoreno je da Institut IGH pregleda projekt, definira, odnosno dopuni projektni troškovnik i u dogovoru sa Investitorom da se dade izvođaču Čakovecstan d.o.o. na izjašnjenje oko ponude za navedene radove. Na postupak nuđenja tih radova ide se zato jer ti radovi nisu predviđeni projektom i ugovorenim troškovnikom (čak niti onim naknadnim troškovnikom), tako da po ugovorenom sistemu “ključ u ruke“ Izvođač nije dužan izvoditi naknadne radove, nego nepredviđene i viškove radova (sve navedeno prema Zakonu o obveznim odnosima).

INSTITUT IGH

Investitor

Trajno

-

1.7.

Od strane INSTITUTA IGH postavljeno je pitanje investitoru, župniku Ivici Puškadiji, u kojoj fazi je odabir izvođača konstrukcije zvona, da bi se od budućeg izvođača dobila dokumentacija koja mora ići glavnom projektantu na usuglašavanje i ovjeru. Odgovoreno je od strane župnika da su ponude prikupljene, te da će se na  sastanku odbornika i vijeća za crkvu dana 02.12.2009. odabrati ponuđač koji ima obavezu izraditi projektnu dokumentaciju koja će se  posredstvom IGH-a dostaviti glavnom projektantu.

Župnik se izjasnio da je odlučeno da se rade nova zvona, a kao izvođač je odbrana radionica „Elektro Bosilj“ u Novom Marofu. Za stara zvona je rečeno, da nema garancije da bi bila funkcionalna, a da je ispitvanjima potvrđeno da kao takva nemaju pravilne tonove i jačinu zvonjave.

Zaključeno je da gosp. Bosilj ima obavezu kontaktirati nadzor Institut IGH kako bi se konstrukcijski detalji nosive konstrukcije zvona uskladili s glavnim projektom i kao takvi dali na usuglašavanje glavnom projektantu g. Lokošeku. Pošto bi se početkom radova u 2010. godine pristupilo zidanju zvonika, potrebno je hitno razraditi detalje i dostaviti ih navedenim sudionicima u gradnji.

Investitor (župnik),

LOKOŠEK - PROJEKT

INSTITUT IGH

Hitno

Trajno i hitno

-


1.8.

Od strane izvođača objašnjena je dinamika i stanje radova. Izvršena je 1. faza zidanja nosivih zidova zvonika. Nadzor konstatira da se izvođač drži terminskog plana i da su definirani radovi koji će se odvijati do kraja 2009. god., te radovi koji bi započeli sljedeće godine, a ovisni su o vremenskim uvjetima.

Čekaju se povoljni vremenski uvjeti nakon čega bi se pristupilo hitnom izvođenju radova. Operativno gledano, prvi svod u zvoniku je pripremljen za zidanje, ali radi zimskih temperatura potrebno je čekati povoljnije vremenske prilike.

Dogovoreno je s projektantom Lokošekom da se kontinuirano dostavlja potrebna dokumentacija (detalji oslanjanja konstrukcije zvonika, vezovi, presjeci za lakšu rekonstrukciju geometrije svodova....) za daljnji nastavak radova.

Izvođač

INSTITUT IGH

LOKOŠEK - PROJEKT

Trajno

-

1.9.

Od strane nadzora konstatira se da se za sljedeći sastanak pripreme sva pitanja vezana za cjelokupnu problematiku rekonstrukcije crkve, pošto će biti na sastanak pozvan glavni projektant g. Lokošek.

Pitanja koja su bila postavljena, uz još neka nova, a biti će postavljena na sljedećem sastanku jesu:

masivna podloga poda crkve, tj. dali ju je potrebno uklanjati,

izvedba lukovice prema projektiranom stanju

..

Sa svim otvorenim pitanjima vezane za ugovorene građevinske radove potrebno je javiti nadzornim inženjerima INSTITUTA IGH kako bi se kvalitetno pripremile podloge za raspravu.


Projektanat Lokošek je odgovarao na pitanja usklađivanja projekta sa izvornim stanjem crkve. Riješene su nedoumice oko detaljiziranja radova koji nisu precizno definirani projektom, a prema uzancama građevinske struke rješavaju se sa izvođačima. Na taj način će potencijalni podizvođač Kovačićek izraditi drvenu lukovicu prema konturama srušene lukovice koja je sačuvana radi same reknstrukcije. Odgovoreno je od strane projektanta Lokošeka da su projektom riješena bitna svojstva, te mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije i njenih dijelova, a da će se detalji izvedbe odrađivati prema pravilima arhitektonske, građevinarske i zanatske struke. Institut IGH konstatira da se tako radi već od samog početka građenja.

Postavljeno je pitanje izvedbe stolarije (prozori, vrata...), te je uočeno da je troškovnikom definirana smreka, dok su postojeći stolarski okviri hrastovo drvo, te je rečeno da bi ariš kao drvo bio najprihvatljiviji. Načelno je dogovoreno da se može napraviti razlikovni cjenovni troškovnik (za razliku smreka-hrast i smreka-ariš) da se dobije, svima u interesu, najbolje rješenje.

Postavljeno je pitanje izvedbe podne konstrukcije i podnog grijanja. Utvrđeno je da će se gornji sloj skinuti za potrebnu debljinu slojeva podne konstrukcije, te da će izvesti slojevi prema glavnom projektu uz minimalna usklađivanja visina.

Postavljeno je pitanje izvedbe funkcionalnijeg ulaznog prostora (vjetrobran – predvorje), na što su od strane g. Lokošeka i g. Trstenjaka ponuđena rješenja kako bi predvorje crkve u vizualnom i funkcionalnom smislu trebalo izgledati. Zaključeno je da se može o tome odlučivati i pristupiti realizaciji u kasnijoj fazi uređenja crkve.


INSTITUT IGH,

Izvođač,

Investitor

Svi prisutni

Trajno

-

1.10.

Obavljen je pregled gradilišta u nazočnosti izvođača, projektanta, Konzervatorskog odjela iz Varaždina i nadzornih inženjera. Postavljeni su upiti projektantu za sljedeće detalje izvedbe:

način bušenja serklažnih zatega u južnom nosivom zidu svetišta (2 para zatega dužine cca 10m'), te postupak injektiranja i sanacije raspucalog ziđa – dogovoreno je da izabrani podizvoditelj kojeg će odabrati izvođač Čakovecstan d.o.o. predloži cjeloviti način sanacije kao jedan sveobuhvatan postupak (bušenje, pripremanje zida, detektiranje pukotina, brtvljenje pukotina, injektiranje...), te da kao takvog dade nadzornim inženjerima na odobrenje

pitanje novog otvora u razini 1. kata zvonika, kao moguća komunikacija na toj razini zvonika i svetišta (upit od župnika) – konstatirano je da bi se već ionako destabilizirani zid kojeg je potrebno sanirati doveo u nepovoljno stanje otpornosti i stabilnosti, te da takav zahvat nebi bio moguć iz mnogih razloga, a navedeni su sljedeći: smanjenje nosivisti zida izvedbom otvora, prostor nije predviđen za boravak ljudi radi strojarskih instalacija koje će se izvoditi u toj prostoriji(grijanje crkve), dostupnost prostora samo sa vanjske strane preko vanjskih stepenica

utvrđivanje nivoa starih fragmenata podne konstrukcije, te usporedba sa projektnim visinama – utvrđeno je da projektirani nivo približno odgovara „starom“, te da nebi trebalo odstupati od projekta

pregledane su postojeće čelične zatege(Ø30mm), te je utvrđeno da nisu oštećene. Tradicionalni način sidrenja ne odgovara novim projektnim zahtjevima, te ih je potrebno zamijeniti novima (Ø40mm), sa projektiranim detaljima sidrenja. Podrazumijeva se zamjena svih zatega u crkvi.

pregledano je konstrukcijsko oštećenje južnog zida glavnog broda crkve sa unutrašnje strane, gdje se nalazi ispovjedaona. Dogovoreno je da se privremeno ukloni poleđina ispovjedaone, da bi se detektiralo stanje ziđa koje se krije iza drvene konstrukcije. U kasnijoj fazi, kada će to biti moguće, uklonit će se kompletna drvena konstrukcija, uklonit će se lažni zid (sjekomice zidana opeka), koji je po svemu sudeći uzrokovao izbočavanje (ispupčenje) zida, te će se izvesti, po detekciji stanja odlučena sanacija zidne niše.


Izvođač,

INSTITUT IGH,

LOKOŠEK – PROJEKT,

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU

Trajno

-2. OSTALO

2.1.

Sljedeći sastanak predviđen je za 22.02.2010. godine.

Svi

-

-


Raspored vjeronauka

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Hodočašće - Slavonija i Baranja

1. DAN: SVETI JURAJ NA BREGU - POŽEGA - SL. BROD - VINKOVCI, 11.07.2022. ponedjeljak

Polazak ispred crkve u Svetom Jurju u 7,00. Vožnja turističkim autobusom u smjeru Požege, grada koji leži u plodnoj dolini okruženoj vijencem starog gorja: Psunj, Papuk, Krndija, Dilj i Požeška Gora. Posjetit ćemo prekrasan Trg Svetog Trojstva koji je u srednjem vijeku površinom bio najveći trg u Hrvatskoj. Okružuju ga starogradske zgrade sa baroknim boltama čime cijelom trgu daju jedinstveni izgled. Nakon pauze za ručak i kavu, prošetat ćemo do crkve svetoga Lovre. U blizini se nalazi i novouređeni Trg Svete Terezije Avilske. Slijedi obilazak i Sv. misa u katedrali sv. Terezije i, prema dogovoru s biskupijom, posjeta Dijecezanskog muzeja. Nastavljamo putovanje do Slavonskog Broda gdje ćemo posjetiti Tvrđavu Brod i glavni gradski trg nazvan po spisateljici Ivani Brlić Mažuranić, najpoznatijoj stanovnici Slavonskog Broda. Šetnja trgom i kratki razgled, te odlazak do šetnice uz rijeku Savu gdje se nalazi Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva koji su građeni prema vojničkim nacrtima, poput tvrđave. Samostan uz redovne aktivnosti poput održavanja misa, ispovijedi, duhovnih obnova, klasičnih koncerata i sl., 2020. godine postaje i sjemenište. Slijedi vožnja do Vinkovaca. Smještaj u hotel (Hotel „Slavonija“ *** u samom centru Vinkovaca), večera, noćenje.

Župne tribine ponedjeljkom

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31